رویه های بازگرداندن کالا

شرایط بازگرداندن کالا به شرح ذیل می باشد.لازم به ذکر است شرایط بازگرداندن کالا در حال بروزرسانی می باشد :

۱.کالا در صورت مخدوش بودن و باز بودن محصول قابل عودت می باشد.

۲.کالا از آنجایی که محصول خوراکی است در صورت پایان اعتبار مصرف قابل ارجاع به فروشگاه می باشد.